Досие №153 на процедура "„Подбор на специалисти за предоставяне на услуги за ранно детско развитие” по проект „Заедно за нашето бъдеще”, в изпълнение на договор BG05M9OP001-2.004-0030-C03, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г."
„Подбор на специалисти за предоставяне на услуги за ранно детско развитие” в изпълнение на договор BG05M9OP001-2.004-0030-C03 по проект „Заедно за нашето бъдеще”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020
Събиране на оферти с обява: досие
Иванка Петрова / 07.02.2020 09:09
„Подбор на специалисти за предоставяне на услуги за ранно детско развитие” в изпълнение на договор BG05M9OP001-2.004-0030-C03 по проект „Заедно за нашето бъдеще”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020
Събиране на оферти с обява: досие
Иванка Иванова / 07.01.2020 14:20

Протокол

 

„Подбор на специалисти за предоставяне на услуги за ранно детско развитие” в изпълнение на договор BG05M9OP001-2.004-0030-C03 по проект „Заедно за нашето бъдеще”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020
Събиране на оферти с обява: досие
Иванка Петрова / 17.12.2019 14:10

Информация и обява за удължаване на срока по обществена поръчка  по реда на чл. 20, ал. 3, т.2  от Закона за обществените поръчки с предмет:

 

 „Подбор на специалисти за предоставяне на услуги за ранно детско развитие” в изпълнение на договор BG05M9OP001-2.004-0030-C03 по проект „Заедно за нашето бъдеще”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020"  за обособени позиции №1, №2, №3, №4, №7, №8, №9,№10, №11 и №12

„Подбор на специалисти за предоставяне на услуги за ранно детско развитие” в изпълнение на договор BG05M9OP001-2.004-0030-C03 по проект „Заедно за нашето бъдеще”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020
Събиране на оферти с обява: досие
Иванка Петрова / 04.12.2019 17:02
Намерени са 4 записа