Община Чирпан - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Номер в АОП: РД-09-202, открита на 09.03.2020 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: „Изготвяне на инвестиционни проекти: Обособена позиция 1: „Ремонт,реконструкция и благоустрояване на ул".П.К.Яворов"от о.т.105 -151 до о.т.214, гр.Чирпан"; Ремонт и благоустрояване на ул."Янко Кочев"от о.т.108 до о.т.103, гр.Чирпан; Ремонт и благоустрояване на ул."Васил Калбов"от о.т.103 до о.т.159, Гр.Чирпан; Ремонт и благоустрояване на ул."Крачолови"от о.т.154 до о.т.163, гр.Чирпан; Ремонт ,реконструкция и благоустрояване на ул".Гео Милев"от о.т.283-295 , гр.Чирпан; Реконструкция и благоустрояване на ул"Димитър Благоев"от о.т.136-677 и ул."Еделвайс"от о.т.283 до о.т.285 ,гр.Чирпан; Ремонт и реконструкция на участък от път SZR 1226 -с.Винарово - с.Могилово ,община Чирпан” ; Реконструкция и благоустрояване на ул"Янко Иванов"от о.т 99 до ул. "Братя Даскалови" т.т.78 "гр.Чирпан; Междублоково пространство между улици Янко Кочев и и ул.Янко Иванов",гр.Чирпан; Ремонт на тротоарна настилка от южната страна по бул."Георги Димитров" от о.т.231 до о.т.237- ,гр.Чирпан ,общ.Чирпан. Обособена позиция 2: „Реконструкция и промяна на предназначението на складова база във физкултурен салон на ПГСС -гр.Чирпан; Ремонт санитарни помещения в СУ"П.К.Яворов" -гр.Чирпан; Ремонт и подмяна на отоплителната инсталация в сградата на ДГ"Калина Малина"-гр.Чирпан; Вътрешно преустройство и основен ремонт на зала за младежки общински съвет.”
Вид: Събиране на оферти с обява покажи допълнителна информация
Номер в АОП: РД-09-157, открита на 24.02.2020 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: „Почистване на нерегламентирани сметища на територията на Община Чирпан.”
Вид: Събиране на оферти с обява покажи допълнителна информация
Номер в АОП: РД-09-139, открита на 17.02.2020 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: „Доставка чрез покупка на употребяван специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване за нуждите на Община Чирпан”
Вид: Събиране на оферти с обява покажи допълнителна информация
Номер в АОП: РД-09-115, открита на 06.02.2020 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: „Доставка на нови съдове за събиране на отпадъци за нуждите на община Чирпан, по две обособени позиции: Обособена позиция 1: Пластмасови кофи за отпадъци с вместимост 120л. Обособена позиция 2: Метални контейнери за смет тип “ракла” с обем 1100 л.”
Вид: Събиране на оферти с обява покажи допълнителна информация
Номер в АОП: РД - 09 - 634, открита на 04.12.2019 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: „Подбор на специалисти за предоставяне на услуги за ранно детско развитие” по проект „Заедно за нашето бъдеще”, в изпълнение на договор BG05M9OP001-2.004-0030-C03, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.
Вид: Събиране на оферти с обява покажи допълнителна информация
Номер в АОП: РД-09-470 във връзка с досие №71, открита на 17.09.2019 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: Ремонт на общинската пътна мрежа и населените места в състава на Община Чирпан
Вид: Събиране на оферти с обява покажи допълнителна информация
Номер в АОП: РД-09-248, открита на 14.05.2019 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: РЕМОНТ НА ТРОТОАРНА НАСТИЛКА ОТ ЗАПАДНАТА СТРАНА ПО УЛ.”ВАСИЛ ЛЕВСКИ” О.Т.113 ДО О.Т. 150
Вид: Събиране на оферти с обява покажи допълнителна информация
Номер в АОП: РД - 09 - 84, открита на 14.02.2019 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Община Чирпан
Вид: Събиране на оферти с покана покажи допълнителна информация
Номер в АОП: РД-09-066, открита на 06.02.2019 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: "Доставка на пластмасови кофи за отпадъци с вместимост 120л.”
Вид: Събиране на оферти с обява покажи допълнителна информация
Номер в АОП: РД-09-36, открита на 22.01.2019 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: „Доставка на съдове за разделно събиране на отпадъци за нуждите на Община Чирпан”.
Вид: Събиране на оферти с обява покажи допълнителна информация
12Намерени са 13 записа