Община Чирпан - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Номер в АОП: РД-09-669, открита на 17.12.2019 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: „Доставка на чрез покупка на течни горива безоловен бензин А-95Н и гориво за дизелови двигатели /евродизел/ за нуждите на служебните автомобили на Община Чирпан”
Вид: Открита процедура покажи допълнителна информация
Номер в АОП: РД - 09 - 634, открита на 04.12.2019 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: „Подбор на специалисти за предоставяне на услуги за ранно детско развитие” по проект „Заедно за нашето бъдеще”, в изпълнение на договор BG05M9OP001-2.004-0030-C03, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.
Вид: Събиране на оферти с обява покажи допълнителна информация
Номер в АОП: РД-09-470 във връзка с досие №71, открита на 17.09.2019 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: Ремонт на общинската пътна мрежа и населените места в състава на Община Чирпан
Вид: Събиране на оферти с обява покажи допълнителна информация
Номер в АОП: РД-09-469 във връзка с досие №71, открита на 17.09.2019 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: Ремонт на уличната мрежа в гр.Чирпан
Вид: Открита процедура покажи допълнителна информация
Номер в АОП: РД - 09 - 442, открита на 11.09.2019 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: „Зимно поддържане, снегопочистване, обработка с пясък на заледени участъци, осигуряване на проходимост при зимни условия на уличната мрежа на град Чирпан и общинска пътна мрежа на територията на Община Чирпан – 2019 г.- 2020 г.”
Вид: Публично състезание покажи допълнителна информация
Номер в АОП: NEWS, открита на 31.07.2019 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ на основание чл.21, ал.2 от ЗОП и чл. 44, ал.1 от ЗОП, във връзка с подготовка за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ДЕПО ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ОБЩИНА ЧИРПАН”
Вид: покажи допълнителна информация
Номер в АОП: РД-09-342, открита на 02.07.2019 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: Доставка на хранителни продукти за нуждите на детски градини, детска ясла, училищни столове и домашен социален патронаж на територията на Община Чирпан по обособени позиции
Вид: Открита процедура покажи допълнителна информация
Номер в АОП: РД-09-334, открита на 19.06.2019 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдената общинска транспортна схема от квотата на Община Чирпан: Чирпан - Осларка, Чирпан - Гита, Градска автобусна линия.
Вид: Пряко договаряне покажи допълнителна информация
Номер в АОП: РД - 09 - 280, открита на 30.05.2019 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: Доставка на хранителни продукти за нуждите на детски градини, детска ясла, училищни столове и домашен социален патронаж на територията на Община Чирпан по обособени позиции: Позиция 1- Доставка на мляко, млечни продукти, яйца; Позиция 2- Доставка на месо, месни продукти и риба; Позиция 3- Доставка на захар и захарни изделия ; Позиция 4- Доставка на други храни и подправки; Позиция 5- Доставка на хляб и хлебни изделия; Позиция 6- Доставка на плодове и зеленчуци; Позиция 7- Доставка на плодови и зеленчукови консерви.
Вид: Открита процедура покажи допълнителна информация
Номер в АОП: РД - 09-270 във връзка с досие №71, открита на 21.05.2019 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: "Ремонт на улична мрежа в гр. Чирпан."
Вид: Открита процедура покажи допълнителна информация
123456Намерени са 53 записа