Община Чирпан - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Номер в АОП: РД - 09-25, открита на 09.01.2019 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: „Доставка чрез покупка на течни горива /безоловен бензин А-95Н/ и гориво за дизелови двигатели /евродизел/ за нуждите на служебните автомобили на Община Чирпан”.
Вид: Публично състезание покажи допълнителна информация
Номер в АОП: РД-09-001, открита на 02.01.2019 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: Почистване на нерегламентирани сметища на територията на Община Чирпан
Вид: Събиране на оферти с обява покажи допълнителна информация
Номер в АОП: РД - 09 - 587, открита на 12.12.2018 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: „Подбор на специалисти за предоставяне на услуги за ранно детско развитие” по проект „Заедно за нашето бъдеще”, в изпълнение на договор BG05M9OP001-2.004-0030-C01, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.” по дванадесет обособени позиции
Вид: Събиране на оферти с обява покажи допълнителна информация
Номер в АОП: РД-09-517, открита на 30.10.2018 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: Упражняване на строителен надзор при изпълнението на СМР по проект „Определяне на изпълнител за строителството по обособени позиции: Обособена позиция 1 – „Ремонт на ул."Кочо Цветаров" от О.Т.573 до О.Т.597- Републикански път II-66, гр.Чирпан, обл. Стара Загора, Обособена позиция 2 “ Ремонт на ул."Фридрих Енгелс" от ул."Кочо Цветаров" до Републикански път II-66, гр.Чирпан, обл. Стара Загора
Вид: Открита процедура покажи допълнителна информация
Номер в АОП: РД-09-518, открита на 30.10.2018 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: Упражняване на строителен надзор при изпълнението на СМР по проект „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи) за обект: „Реконструкция на част от уличната мрежа на територията на гр. Чирпан Община Чирпан, обл.Стара Загора, обхващаща улици: ул. „Димитър Благоев“ от о.т.136 до о.т.285, ул. „Гео Милев“ от о.т.296 до о.т.283, ул. „Искра“ от о.т.773 до о.т.770, ул. „Прогрес“ от о.т. 752 до о.т.754, ул. „Антон Иванов“ от о.т.70 до о.т.78, ул. „Неделчо Николов“ от о.т.64 до о.т.150, ул. „Ернст Телман“ от о.т.565 до о.т.163“
Вид: Открита процедура покажи допълнителна информация
Номер в АОП: РД - 09, открита на 04.10.2018 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи) за обект: „Реконструкция на част от уличната мрежа на територията на гр. Чирпан, Община Чирпан, обл.Стара Загора, обхващаща улици: ул. „Димитър Благоев“ от о.т.136 до о.т.285, ул. „Гео Милев“ от о.т.296 до о.т.283, ул. „Искра“ от о.т.773 до о.т.770, ул. „Прогрес“ от о.т. 752 до о.т.754, ул. „Антон Иванов“ от о.т.70 до о.т.78, ул. „Неделчо Николов“ от о.т.64 до о.т.150, ул. „Ернст Телман“ от о.т.565 до о.т.163“.
Вид: Открита процедура покажи допълнителна информация
Номер в АОП: РД - 09-451, открита на 18.09.2018 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: Зимно поддържане, снегопочистване, обработка с пясък на заледени участъци, осигуряване на проходимост при зимни условия на уличната мрежа на гр. Чирпан и общинската пътна мрежа на територията на община Чирпан.
Вид: Публично състезание покажи допълнителна информация
Номер в АОП: РД - 09 - 393, открита на 20.08.2018 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: „Ремонт на общинска пътна мрежа, републиканска пътна мрежа в регулацията на гр.Чирпан и улична мрежа в гр.Чирпан и населените места в състава на Община Чирпан”
Вид: Открита процедура покажи допълнителна информация
Номер в АОП: РД - 09 - , открита на 28.06.2018 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: „Ремонт на общинска пътна мрежа, републиканска пътна мрежа в регулацията на гр.Чирпан и улична мрежа в гр.Чирпан и населените места в състава на Община Чирпан”
Вид: Открита процедура покажи допълнителна информация
Номер в АОП: РД - 09 - 258, открита на 04.06.2018 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: „Определяне на изпълнител за строителството по обособени позиции:Обособена позиция 1 – „Ремонт на ул."Кочо Цветаров" от О.Т.573 до О.Т.597- Републикански път II-66, гр.Чирпан, обл. Стара Загора, Обособена позиция 2 “ Ремонт на ул."Фридрих Енгелс" от ул."Кочо Цветаров" до Републикански път II-66, гр.Чирпан, обл. Стара Загора”.
Вид: Открита процедура покажи допълнителна информация
123456Намерени са 55 записа