Община Чирпан - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Номер в АОП: РД - 09 - 254/16.05.2019г. във връзка с досие 71, открита на 16.05.2019 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: нови публикации Ремонт на общинска пътна мрежа и населените места в състава на Община Чирпан
Вид: Открита процедура покажи допълнителна информация
Номер в АОП: РД-09-248, открита на 14.05.2019 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: РЕМОНТ НА ТРОТОАРНА НАСТИЛКА ОТ ЗАПАДНАТА СТРАНА ПО УЛ.”ВАСИЛ ЛЕВСКИ” О.Т.113 ДО О.Т. 150
Вид: Събиране на оферти с обява покажи допълнителна информация
Номер в АОП: РД - 09 - 242/10.05.2019г. във връзка с досие 71, открита на 10.05.2019 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: "Ремонт на улична мрежа в гр. Чирпан."
Вид: Открита процедура покажи допълнителна информация
Номер в АОП: РД-09-194, открита на 18.04.2019 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: „Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените общинска, областна и републиканска транспортни схеми от квотата на Община Чирпан по четири обособени позиции ”.
Вид: Публично състезание покажи допълнителна информация
Номер в АОП: NEWS, открита на 01.04.2019 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ на основание чл.21, ал.2 от ЗОП и чл. 44, ал.1 от ЗОП, във връзка с подготовка за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ДЕПО ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ОБЩИНА ЧИРПАН”
Вид: покажи допълнителна информация
Номер в АОП: РД - 09 - 91, открита на 21.02.2019 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: „Упражняване на авторски надзор при строителството и реконструкцията на водопроводна мрежа, етап 1 съгласно Заповед № 6/06.10.2017 г. на гл. арх. на Община Чирпан за изменение на Разрешение за строеж № 89/07.12.2012 г.”
Вид: Пряко договаряне покажи допълнителна информация
Номер в АОП: РД - 09 - 84, открита на 14.02.2019 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Община Чирпан
Вид: Събиране на оферти с покана покажи допълнителна информация
Номер в АОП: РД-09-066, открита на 06.02.2019 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: "Доставка на пластмасови кофи за отпадъци с вместимост 120л.”
Вид: Събиране на оферти с обява покажи допълнителна информация
Номер в АОП: РД-09-60, открита на 01.02.2019 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: „Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за обекти на Община Чирпан”.
Вид: Публично състезание покажи допълнителна информация
Номер в АОП: РД-09-36, открита на 22.01.2019 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: „Доставка на съдове за разделно събиране на отпадъци за нуждите на Община Чирпан”.
Вид: Събиране на оферти с обява покажи допълнителна информация
1234567Намерени са 64 записа