Община Чирпан - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Номер в АОП: РД - 09-451, открита на 18.09.2018 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: Зимно поддържане, снегопочистване, обработка с пясък на заледени участъци, осигуряване на проходимост при зимни условия на уличната мрежа на гр. Чирпан и общинската пътна мрежа на територията на община Чирпан.
Вид: Публично състезание покажи допълнителна информация
Номер в АОП: РД - 09 - 393, открита на 20.08.2018 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: „Ремонт на общинска пътна мрежа, републиканска пътна мрежа в регулацията на гр.Чирпан и улична мрежа в гр.Чирпан и населените места в състава на Община Чирпан”
Вид: Открита процедура покажи допълнителна информация
Номер в АОП: РД - 09 - , открита на 28.06.2018 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: „Ремонт на общинска пътна мрежа, републиканска пътна мрежа в регулацията на гр.Чирпан и улична мрежа в гр.Чирпан и населените места в състава на Община Чирпан”
Вид: Открита процедура покажи допълнителна информация
Номер в АОП: РД - 09 - 258, открита на 04.06.2018 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: нови публикации „Определяне на изпълнител за строителството по обособени позиции:Обособена позиция 1 – „Ремонт на ул."Кочо Цветаров" от О.Т.573 до О.Т.597- Републикански път II-66, гр.Чирпан, обл. Стара Загора, Обособена позиция 2 “ Ремонт на ул."Фридрих Енгелс" от ул."Кочо Цветаров" до Републикански път II-66, гр.Чирпан, обл. Стара Загора”.
Вид: Открита процедура покажи допълнителна информация
Номер в АОП: РД-09-245, открита на 25.05.2018 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: "Доставка на хранителни продукти за нуждите на детски градини,детска ясла, училищни столове и домашен социален патронаж на територията на община Чирпан по обособени позиции".
Вид: Открита процедура покажи допълнителна информация
Номер в АОП: РД - 09 - 177, открита на 13.04.2018 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: „Ремонт на тротоарна настилка от южната страна на бул. „Георги Димитров” от о.т. 113 до о.т.231”, гр. Чирпан
Вид: Открита процедура покажи допълнителна информация
Номер в АОП: РД - 09 - 135, открита на 14.03.2018 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: „Извършване на строително-монтажни работи на общински сгради” по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: „Ремонт на сградата на кметство, с.Могилово, община Чирпан”; Обособена позиция 2: „Ремонт на сградата на общинска администрация, гр. Чирпан”; Обособена позиция 3: „Ремонт на сградата на Здравна служба с.Свобода, община Чирпан”
Вид: Открита процедура покажи допълнителна информация
Номер в АОП: РД - 09 - 50, открита на 30.01.2018 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: „Доставка чрез покупка на течни горива /безоловен бензин А-95Н/ и гориво за дизелови двигатели /евродизел/ за нуждите на служебните автомобили на Община Чирпан”
Вид: Публично състезание покажи допълнителна информация
Номер в АОП: РД - 09 - 28, открита на 15.01.2018 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ НА ПСОВ И ДОВЕЖДАЩИ КОЛЕКТОРИ В ГР. ЧИРПАН“
Вид: Открита процедура покажи допълнителна информация
Номер в АОП: РД - 09 - 1, открита на 02.01.2018 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: „Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект „Изграждане на ПСОВ и довеждащи колектори в гр. Чирпан“, по обособени позиции: обособена позиция № 1: „Организиране на събития, разпространение на публикации, доставка на информационни стикери, флаш памет и химикалки“; обособена позиция № 2: „Изработване и разпространение на информационни материали“, запазена на основание чл. 80, ал.1 от ППЗОП
Вид: Събиране на оферти с обява покажи допълнителна информация
12345Намерени са 49 записа